Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Vietnamese Core 100 Word List

102 Words
programmer
lập trình viên (n)
programmer
Tôi là một lập trình viên.
I am a programmer.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
salesman
nhân viên bán hàng (n)
salesman
nhân viên bán ô tô
car salesman
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples