Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lý Công Uẩn
Lý Công Uẩn là hoàng đế đầu tiên của Triều đại nhà Lý của Việt Nam, trị vì từ năm 1009 đến năm 1028 Sau Công Nguyên.
Ông sinh ra tại Chùa Dâu và được nuôi dưỡng bởi các vị sư ở đó.
Ông trở thành đồ đệ Phật Giáo và thăng tiến dần theo cấp bậc tôn giáo trong khu vực đến khi ông được bổ nhiệm làm cố vấn tôn giáo của triều đình.
Ở đó ông được thăng đến chức Tả thân vệ Điện tiền Chỉ huy sứ, một vị trí trọng vọng trong đội lính canh cung điện.
Khi vị hoàng đế bạo ngược Lê Ngoạ Triều chết vào năm 1009, những người ủng hộ Lý Công Uẩn sử dụng thế lực của họ để đặt ông lên ngôi báu.
Ông lấy tên hiệu là Lý Thái Tổ sau khi trở thành hoàng đế.
Vào thời đó, kinh đô của Việt Nam là Hoa Lư, nhưng chỉ một năm sau ngày lên ngôi, Lý Thái Tổ đã cho mở mang Hà Nội và dời đô về đó.
Hoa Lư ban đầu được chọn làm kinh đô bởi vì các vùng đầm lầy và núi bao quanh khiến nơi đây trở thành một pháo đài kiên cố.
Tuy nhiên, Lý Thái Tổ cho rằng một kinh đô cần phải đồng thời là một trung tâm thương mại, và điều này rất khó hiện thực hoá vì vị trí của Hoa Lư.
Ý tưởng này về thương mại đã khiến ông lập ra Hà Nội, nằm ở vị trí chiến lược bởi vì nơi đây không chỉ được bao quanh bởi đồng bằng, giúp ích cho thương mại, mà còn được ngăn cách bởi các sông hồ, khiến Hà Nội có thể được bảo vệ một cách dễ dàng mà vẫn thuận tiện cho việc di chuyển của những người muốn giao thương thương mại tại kinh đô của Việt Nam.

Comments

Hide