Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lê Lợi
Lê Lợi, được biết đến với cái tên Lê Thái Tổ (tên thờ của ông) sau khi ông qua đời, là người sáng lập ra Triều đại nhà Hậu Lê.
Ông là hoàng đế của Việt Nam từ năm 1428 đến năm 1433.
Rất nhiều người Việt Nam coi ông là một trong những vị anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của đất nước họ.
Ông có hai người anh trai, và cha của ông là một nhà quý tộc quan lại ở miền bắc Việt Nam.
Lê Lợi đã có nhiều hoạt động nổi bật trong một thời kỳ khó khăn loạn lạc của lịch sử Việt Nam.
Triều đại nhà Hồ đã lật đổ Triều đại nhà Trần năm 1400 và tiến hành nhiều thay đổi, mặc dù sau đó Triều đại nhà Hồ lại nhanh chóng bị đập tan bởi Hoàng Đế nhà Minh của Trung Quốc là Chu Lệ (Minh Thành Tổ).
Nhà Minh đã cố gắng phục hồi Triều đại nhà Trần, nhưng vì người thừa kế ngai vàng nhà Trần không còn ai, họ đã áp đặt chủ quyền lên Việt Nam một lần nữa, và tạo lập cơ sở để Lê Lợi có thể nổi dậy và chấm dứt sự cai trị tàn khốc của nhà Minh.
Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống lại nhà Minh bắt đầu năm 1418, và nhận được sự ủng hộ từ một số gia đình quý tộc tại địa phương của ông.
Lúc đầu, cuộc khởi nghĩa của ông có mục đích hồi phục nền cai trị của Triều đại nhà Trần, nhưng sau một vài năm, việc đặt Lê Lợi lên ngôi báu trở thành mục tiêu tối hậu.
Tổng cộng phải mất khoảng 10 năm và rất nhiều trận chiến Lê Lợi mới có thể giành lại quyền kiểm soát Việt Nam từ tay người Trung Quốc.
Sau khi Lê Lợi chính thức trở thành hoàng đế Việt Nam, ông đã cho thực hiện nhiều thay đổi và hứa sẽ trung thành với Trung Quốc và với Triều đại nhà Minh như một quốc gia chư hầu.
Trong năm thế kỷ sau đó, Trung Quốc hầu như không xâm hại gì đến Việt Nam.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Lê Lợi

 

Lê Lợi, được biết đến với cái tên Lê Thái Tổ (tên thờ của ông) sau khi ông qua đời, là người sáng lập ra Triều đại nhà Hậu Lê. Ông là hoàng đế của Việt Nam từ năm 1428 đến năm 1433. Rất nhiều người Việt Nam coi ông là một trong những vị anh hùng dân tộc vĩ đại nhất của đất nước họ. Ông có hai người anh trai, và cha của ông là một nhà quý tộc quan lại ở miền bắc Việt Nam.

 

Lê Lợi đã có nhiều hoạt động nổi bật trong một thời kỳ khó khăn loạn lạc của lịch sử Việt Nam. Triều đại nhà Hồ đã lật đổ Triều đại nhà Trần năm 1400 và tiến hành nhiều thay đổi, mặc dù sau đó Triều đại nhà Hồ lại nhanh chóng bị đập tan bởi Hoàng Đế nhà Minh của Trung Quốc là Chu Lệ (Minh Thành Tổ). Nhà Minh đã cố gắng phục hồi Triều đại nhà Trần, nhưng vì người thừa kế ngai vàng nhà Trần không còn ai, họ đã áp đặt chủ quyền lên Việt Nam một lần nữa, và tạo lập cơ sở để Lê Lợi có thể nổi dậy và chấm dứt sự cai trị tàn khốc của nhà Minh.

 

Cuộc khởi nghĩa của Lê Lợi chống lại nhà Minh bắt đầu năm 1418, và nhận được sự ủng hộ từ một số gia đình quý tộc tại địa phương của ông. Lúc đầu, cuộc khởi nghĩa của ông có mục đích hồi phục nền cai trị của Triều đại nhà Trần, nhưng sau một vài năm, việc đặt Lê Lợi lên ngôi báu trở thành mục tiêu tối hậu. Tổng cộng phải mất khoảng 10 năm và rất nhiều trận chiến Lê Lợi mới có thể giành lại quyền kiểm soát Việt Nam từ tay người Trung Quốc.

 

Sau khi Lê Lợi chính thức trở thành hoàng đế Việt Nam, ông đã cho thực hiện nhiều thay đổi và hứa sẽ trung thành với Trung Quốc và với Triều đại nhà Minh như một quốc gia chư hầu. Trong năm thế kỷ sau đó, Trung Quốc hầu như không xâm hại gì đến Việt Nam.