Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Triệu Thị Trinh
Triệu Thị Trinh là một vị tướng sống vào thế kỷ thứ 3 Sau Công Nguyên (225-248), người đã có nhiều thành công trong cuộc kháng chiến chống quân Đông Ngô lúc đó đang chiếm đóng Việt Nam.
Bà đã tuyên bố rằng động lực chính của mình là “cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người...” Rõ ràng mục đích của bà vừa là để không bị phụ thuộc vào một người đàn ông nào, vừa là để giành lại quê hương từ tay quân địch chiếm đóng.
Triệu Thị Trinh xứng đáng với nhiều truyền thuyết về bà.
Một trong những truyền thuyết đó nói bà là một người phụ nữ cao 9 thước và có vú dài 3 thước.
Được biết đến với sắc đẹp không thể kể xiết có thể làm lay chuyển linh hồn của đàn ông, bà còn được nói là có thể đi 500 dặm một ngày.
Bà được nhiều người tán tỉnh, và sau nhiều đợt xích mích như vậy, bà đã có thể tập hợp một đội quân nhỏ để tấn công quân đội Trung Quốc.
Anh của Triệu Thị Trinh đã giúp sức cho bà sau khi không thể làm thay đổi ý định của bà, và nhận thấy rằng mục đích của bà rất cao cả và xứng đáng.
Sau khi bị quân Trung Quốc đánh bại, Triệu Thị Trinh đã tự sát trong đau khổ.
Rất nhiều các nữ chiến binh khác cũng tự sát theo gương bà, thay vì phải chết dưới tay quân Trung Quốc.
Những ký ức về bà vẫn là một điểm suy ngẫm trong tâm trí của phụ nữ và nam giới Việt Nam, và đã thách thức sự thống trị của người Trung Quốc trong hàng thế kỷ sau cái chết của bà.

Comments

Hide