Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hai Bà Trưng
Hai Bà Trưng, Trưng Trắc và Trưng Nhị đã tổ chức một đạo quân lớn gồm toàn phụ nữ vào năm 39 Sau Công Nguyên để chống lại quân Trung Quốc đang cai trị vùng đất Việt Nam quê hương họ.
Giành lại được 65 toà thành chỉ trong một vài tháng, Hai Bà Trưng đã chứng minh được rằng họ xứng đáng với sự tôn vinh mà những người dân Việt Nam dành cho họ.
Sau chiến dịch toàn thắng này, hai chị em Bà Trưng đã được tôn lên làm nữ hoàng của đất nước và đã tiếp tục kháng chiến chống lại những đợt tấn công kế tiếp của Trung Quốc trong hơn hai năm sau đó.
Tuy nhiên, cuộc kháng chiến và chiến thắng của họ không kéo dài được lâu.
Triều đình Trung Quốc đã thành lập một đội quân rất hùng hậu để tiêu diệt các chiến binh bản địa.
Thất bại nhanh chóng, và bị áp đảo về số lượng, các chiến binh người Việt đã thất thủ - Không chỉ vì sức mạnh của những người lính nam so với các chiến binh nữ giới, mà bởi vì những người nữ binh đó không được chuẩn bị kỹ lưỡng cho chiến trường như quân đội Trung Quốc.
Nhận biết thất bại là kết cục tất yếu, Hai Bà Trưng đã gieo mình xuống Sông Hát tự tử vào năm 43 Sau Công Nguyên.
Triều đại cai trị của họ chỉ kéo dài trong một vài năm – từ ngày họ tổ chức đội quân kháng chiến nữ binh đến ngày họ bị thất thủ trước quân Trung Quốc.
Rất nhiều người trong đội nữ binh đã tự tử theo Hai Bà,khi biết rằng họ cầm chắc cái chết hoặc là dưới bàn tay của quân Trung Quốc, hoặc là bằng chính đôi tay của mình.
Và họ thà tự sát để phản kháng hơn là chết dưới tay của người Trung Quốc.

Comments

Hide