Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Dương Thu Hương
Nhà văn Dương Thu Hương của Việt Nam sinh ra năm 1947 và hiện đang là một trong những người chống đối nổi tiếng nhất tại quốc gia này.
Thậm chí, hiện bà còn không được phép rời khỏi quốc gia, và đã từng bị đi tù một thời gian vì những chỉ trích của bà về chính phủ Việt Nam và sự thối nát trong chính quyền mà bà đã phải chứng kiến.
Dương Thu Hương sinh năm 1947, nên bà vẫn còn là một thanh niên ở đỉnh cao của cuộc Chiến tranh Việt Nam.
Bà đã tình nguyện tham gia đoàn nữ dân quân phục vụ trên chiến tuyến.
Trong bảy năm, bà đã làm việc trong những khu rừng của Việt Nam và trong các đường hầm ở Bình Trị Thiên, là một trong những khu vực bị bỏ bom nhiều nhất.
Bà đã từng trình diễn văn nghệ để nâng cao tinh thần binh sĩ trong cuộc chiến.
Bà cũng giúp đỡ chăm sóc những binh lính bị thương và chôn cất những người đã chết.
Có 40 tình nguyện viên trong nhóm của bà, và bà là một trong bộ ba người duy nhất còn sống sót.
Sau năm 1975 khi Bắc và Nam Việt một lần nữa lại trở thành một quốc gia thống nhất, bà bắt đầu được biết về điều kiện sống khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam.
Việc này khiến bà phải băn khoăn, cũng như việc chính quyền Cộng sản đã dập tắt những thông tin về nó.
Bà bắt đầu viết và phê phán chính quyền Việt Nam và đã bị Dang cong san coi là một nhà văn chống đối va họ đã đuổi bà khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản năm 1991.
Ngày nay bà là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất từ Việt Nam, mặc dù những tác phẩm của bà chỉ được xuất bản ở nước ngoài vì chúng đã bị cấm lưu hành trong nước.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Dương Thu Hương

Nhà văn Dương Thu Hương của Việt Nam sinh ra năm 1947 và hiện đang là một trong những người chống đối nổi tiếng nhất tại quốc gia này. Thậm chí, hiện bà còn không được phép rời khỏi quốc gia, và đã từng bị đi tù một thời gian vì những chỉ trích của bà về chính phủ Việt Nam và sự thối nát trong chính quyền mà bà đã phải chứng kiến.

Dương Thu Hương sinh năm 1947, nên bà vẫn còn là một thanh niên ở đỉnh cao của cuộc Chiến tranh Việt Nam. Bà đã tình nguyện tham gia đoàn nữ dân quân phục vụ trên chiến tuyến. Trong bảy năm, bà đã làm việc trong những khu rừng của Việt Nam và trong các đường hầm ở Bình Trị Thiên, là một trong những khu vực bị bỏ bom nhiều nhất. Bà đã từng trình diễn văn nghệ để nâng cao tinh thần binh sĩ trong cuộc chiến. Bà cũng giúp đỡ chăm sóc những binh lính bị thương và chôn cất những người đã chết. Có 40 tình nguyện viên trong nhóm của bà, và bà là một trong bộ ba người duy nhất còn sống sót.

Sau năm 1975 khi Bắc và Nam Việt một lần nữa lại trở thành một quốc gia thống nhất, bà bắt đầu được biết về điều kiện sống khác nhau giữa miền Bắc và miền Nam. Việc này khiến bà phải băn khoăn, cũng như việc chính quyền Cộng sản đã dập tắt những thông tin về nó. Bà bắt đầu viết và phê phán chính quyền Việt Nam và đã bị Dang cong san coi là một nhà văn chống đối va họ đã đuổi bà khỏi hàng ngũ Đảng Cộng sản năm 1991. Ngày nay bà là một trong những nhà văn nổi tiếng nhất từ Việt Nam, mặc dù những tác phẩm của bà chỉ được xuất bản ở nước ngoài vì chúng đã bị cấm lưu hành trong nước.