Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Xuân Diệu
Ngô Xuân Diệu, được biết đến với bút danh Xuân Diệu, là một nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam.
Ông được ghi nhận với khoảng 450 bài thơ, hầu hết trong số đó được xuất bản sau khi chết từ các tập bản thảo ông để lại.
Ngoài các tập thơ, ông còn viết phê bình văn học, luận văn và báo.
Xuân Diệu sinh ra ở Gò Bồi, thôn Tùng Giản.
Cha của ông là nhà giáo.
Ông học đại học và tốt nghiệp năm 1943 với bằng kỹ sư nông nghiệp.
Cùng năm đó ông gia nhập hội Việt Minh, là phong trào kháng chiến chủ chốt chống lại thực dân Pháp, và ông bắt đầu sáng tác thơ kháng chiến chống Pháp.
Vào thời điểm này, ông đã nổi tiếng là một nhà thơ trữ tình.
Ông cũng tham gia một số phong trào văn học tiêu biểu ở Việt Nam, như Tự Lực Văn Đoàn và Phong trào Thơ Mới.
Ông có hai tập thơ được mọi người coi là kiệt tác.
Đó là Thơ Thơ, được xuất bản năm 1938, và Gửi hương cho gió, xuất bản năm 1945.
Truyện ngắn của ông "Phấn thông vàng," ra đời năm 1939 cũng được coi là một tác phẩm lớn.
Nội dung các tác phẩm của ông thường tập trung vào tình yêu, hạnh phúc và yêu thương cuộc sống.
Ông cũng có nhiều tác phẩm tích cực về mùa xuân, tuổi trẻ và thiên nhiên.
Ông mất năm 1985.
Ngày nay các tác phẩm của Xuân Diệu được dạy trong rất nhiều trường học tại Việt Nam.
Tên của ông cũng được đặt cho một phố ở Hà Nội.

Comments

Hide