Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Vũ Trọng Phụng
Vũ Trọng Phụng là một nhà văn lớn tại Việt Nam ở đầu thế kỷ 20.
Rất nhiều chuyên gia nghiên cứu văn học người Việt coi các tác phẩm của ông là kinh điển văn học, và các bài viết của ông được xếp vào hàng ngũ các tác phẩm có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20.
Cha của Vũ Trọng Phụng mất vì bệnh lao khi ông vừa tròn bảy tháng tuổi, và mẹ ông đã phải tự mình nuôi sống ông nên người.
Khi lên 16 tuổi, ông phải bỏ học để làm việc giúp đỡ gia đình.
Hầu hết các tác phẩm của ông được viết trong thập niên 1930, và trong gần 30 năm, sách của ông không được tái bản.
Chúng bất ngờ xuất hiện lại vào năm 1985, và sau đó vào năm 2004, Peter Zinoman, một giáo sư có nhiều ảnh hưởng về Đông Nam Á học thuộc Đại học California, Berkeley, đã tìm lại được một bộ sưu tập gồm khoảng 20 bài báo được viết bởi Vũ Trọng Phụng.
Zinoman đã có nhiều bài viết về các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, và nhận xét rằng ông đã gây ra nhiều tranh cãi trong một thời gian dài hơn bất kỳ nhà văn nào đã hoạt động trong thế kỷ 20 ở Việt Nam.
Theo Zinoman, việc này bởi vì rất nhiều tác phẩm của ông đã bị bỏ rơi và không được phân loại bởi các nhà phê bình theo chủ nghĩa cộng sản do nội dung của nó đề cập quá nhiều đến tình dục và khiêu dâm.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Vũ Trọng Phụng là Số Đỏ, một cuốn tiểu thuyết do ông viết năm 1936 có nội dung châm biếm tầng lớp trung lưu vào cuối thời kỳ thực dân ở Việt Nam.
Đảng Cộng Sản Việt Nam đã cấm lưu hành quyển sách từ năm 1960 đến 1975 ở Bắc Việt và sau đó trên toàn lãnh thổ Việt Nam thống nhất cho đến năm 1986.

Comments

Hide