Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nguyễn Bỉnh Khiêm
Nguyễn Bỉnh Khiêm, người được biết đến với cái tên Trạng Trình, Bạch Vân cư sĩ, và Hạnh Phủ, mang rất nhiều danh hiệu ở thế kỷ 16 của Việt Nam.
Ông không chỉ là một nhà thơ, mà còn là một nhà giáo, vị quan, và một nhà hiền triết.
Sau này ông còn được phong thánh trong đạo Cao Đài.
Nguyễn Bỉnh Khiêm sinh ra tại thành phố mà ngày nay là Hải Phòng, ông theo học một vị trạng nguyên nhưng không tham dự kỳ thi chính thức của triều đình để trở thành trạng nguyên cho đến khi ông đã 44 tuổi, một thời điểm rất muộn trong cuộc đời.
Tuy vậy, ông đã là người đỗ đầu trong số tất cả những người dự thi trên toàn quốc.
Một số nhà sử học tin rằng lý do ông tham dự kỳ thi muộn đến như vậy có liên quan đến hiện trạng đất nước Việt Nam đang trải qua một giai đoạn rất bất ổn trong lịch sử.
Nguyễn Bỉnh Khiêm làm quan cho Triều đại nhà Mạc, mặc dù ông đã từ quan năm 1542 sau khi đệ trình một bản than phiền về những thối nát trong bộ máy chính quyền nhưng bị bỏ ngoài tai.
Sau đó, ông trở lại thành phố quê hương ông và mở trường dạy học, rất nhiều học sinh của ông sau này đã trở nên nổi tiếng ở Việt Nam, như Nguyễn Dữ, Lương Hữu Khánh và Phùng Khắc Khoan.
Nhiều nhà cầm quyền trong giai đoạn thế kỷ 16 đã tìm gặp ông để hỏi ý kiến về các lĩnh vực khác nhau.
Hai người nổi tiếng nhất đã nghe theo lời khuyên của ông là Nguyễn Hoàng và Trịnh Kiểm.
Lời khuyên của ông đã dẫn đến việc đất nước Việt Nam bị chia cắt trong gần hai thế kỷ.

Comments

Hide