Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nguyễn Trãi
Nguyễn Trãi, còn được biết đến với danh hiệu Ức Trai mà ông được nhận sau này, là một học giả, nhà thơ, chính trị và nhà chiến lược vĩ đại.
Ông là cố vấn thân cận của Vua Lê Lợi, một trong những vị vua nổi tiếng và được yêu mến nhất tại Việt Nam.
Lê Lợi đã giải phóng Việt Nam khỏi ách thống trị của Trung Quốc, và Nguyễn Trãi là người đã cố vấn ông đi đến thành công.
Nguyễn Trãi còn được ghi nhận với việc đã viết tuyên ngôn độc lập của Việt Nam và rất nhiều tác phẩm khác là nguồn động viên giúp rất nhiều người Việt Nam nổi dậy chống lại Trung Quốc.
Sinh năm 1380 tại nơi mà ngày nay là Hà Nội, Nguyễn Trãi ra làm quan từ khi còn là một chàng trai trẻ.
Năm 1417, ông đi theo Lê Lợi, thời đó vẫn là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa.
Sau cuộc chiến tranh kéo dài 10 năm và một chiến dịch du kích trường kỳ chống lại Triều đại nhà Minh của Trung Quốc, họ đã giành được độc lập.
Năm 1427, nghĩa quân đã đánh bại quân Trung Quốc lần cuối cùng và tuyên bố nền độc lập của Việt Nam.
Khi cuộc chiến kết thúc, Lê Lợi đã phong Nguyễn Trãi làm cố vấn thân cận nhất của ông.
Khi nhà vua qua đời và con trai ông, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, lên nối ngôi, chính sách gia đình trị đã ngăn cản Nguyễn Trãi trở thành quan nhiếp chính.
Nguyễn Trãi đã từ quan về quê hương không lâu sau cái chết của Vua Lê Lợi, ông dành thời gian về hưu cho việc tĩnh tâm suy ngẫm và làm thơ.
Nguyễn Trãi chết năm 1442 cùng với vợ và toàn thể họ hàng của ông.
Họ bị xử tử theo lời cáo buộc của những người quý tộc khi vị vua trẻ đột ngột qua đời sau khi đến chơi nhà Nguyễn Trãi.
Nhà vua đã ngoại tình với vợ của Nguyễn Trãi, và vì ông bị đột tử ngay sau khi đến thăm họ, họ đã bị buộc tội gây ra cái chết của ông.
Hai mươi năm sau cái chết của Nguyễn Trãi, ông đã được xá tội bởi Vua Lê Thánh Tông, người đã nói rằng những lời buộc tội ông là sai sự thật.

Comments

Hide