Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nguyễn Du
Nguyễn Du, có bút danh là Thanh Hiên và Tố Như, nổi tiếng với tác phẩm trường thiên tiểu thuyết bằng thơ Truyện Kiều.
Bài thơ được viết bằng bộ chữ cổ của Việt Nam là Chữ Nôm.
Nguyễn Du sinh ra tại làng Tiên Điền năm 1766.
Cha của ông làm tể tướng dưới Nhà Lê.
Khi ông lên 13 tuổi, cha mẹ của ông đều qua đời, nên ông phải sống với các anh hoặc anh rể cho đến khi trưởng thành.
Khi ông lên khoảng 17 hay 19 tuổi (có nhiều thông tin khác nhau về việc này), ông đậu kỳ thi tương đương với kỳ thi tốt nghiệp cấp ba ngày nay.
Tuy nhiên, vào thời đó đây là một thành tích rất lớn bởi vì chỉ có những người giàu có mới có thể dành hết thời gian vào việc học trong một thời gian dài để đạt được nó.
Sau khi đậu đạt, ông tòng quân Trịnh và giữ chức quan võ.
Nhưng khi Nhà Tây Sơn lên nắm quyền, ông đã từ chối làm việc cho họ nên đã bị bỏ tù.
Sau khi được thả ra, ông trở về quê nhà cho tới khi Nhà Nguyễn lật đổ Tây Sơn.
Ông đã đồng ý làm quan cho triều đại mới, dần được thăng chức lên làm đại sứ và được cử sang Trung Quốc.
Trong thời gian ở đó, ông đã biên dịch một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thời nhà Minh sang tiếng Việt, và cuốn tiểu thuyết đó đã mở đầu cho tác phẩm nổi tiếng của ông là Truyện Kiều.
Ông qua đời sau một thời gian dài lâm bệnh, mà ông đã từ chối được chữa trị.

Comments

Hide