Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ngô Quyền
Ngô Quyền là vị vua của Việt Nam trong khoảng năm 939 đến 944 Sau Công Nguyên. Ông là một vị tướng và một hào trưởng.
Ông cai quản miền bắc của đất nước và được ghi nhận với một số chiến thắng quân sự quan trọng cho người Việt.
Ngô Quyền sinh năm 897 ở khu vực cách Hà Nội bây giờ không xa lắm.
Cha ông là một châu mục có thế lực vào cuối Triều đại nhà Đường.
Cha của ông cũng ủng hộ Phùng Hưng, người được biết với danh hiệu Bố Cái Đại Vương của An Nam.
Từ năm 931, Ngô Quyền đầu quân và nhanh chóng được thăng tiến trở thành một tướng quân chỉ trong vòng ba năm.
Ông được giao toàn quyền chỉ huy quân đội sau khi Dương Đình Nghệ bị ám sát và ông đã đánh bại và xử tử những kẻ phản loạn đã ám sát Dương Đình Nghệ.
Những sự kiện này đã khiến tình hình Việt Nam trở nên bất ổn, và Trung Quốc đã quyết định rằng đây là cơ hội họ có thể xâm lược Việt Nam một lần nữa.
Ngô Quyền đã sớm dự đoán được việc này và đã đánh bại quân Trung Quốc trong Trận Bạch Đằng, mở đường cho Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập.
Sau chiến thắng quyết định này, nước Việt Nam đã tôn Ngô Quyền lên làm vua, và triều đình Trung Quốc cũng phải công nhận danh hiệu của ông vào năm 939.
Ngô Quyền trở thành vị vua đầu tiên của Triều đại nhà Ngô, được nhiều người Việt Nam coi là triều đại đầu tiên của đất nước.
Tuy nhiên, Triều đại nhà Ngô chỉ tồn tại vỏn vẹn được 20 năm bởi vì hai người con của Ngô Quyền không thể giữ toàn vẹn và thống nhất đất nước.
Họ đã thử cùng nhau cai trị đất nước, nhưng triều đại của họ vẫn bị sụp đổ năm 954.

Comments

Hide