Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Nguyễn Ánh
Hoàng đế Gia Long, tên khai sinh là Nguyễn Ánh, cai trị Việt Nam từ năm 1802 đến 1820.
Ông được ghi nhận công lao thống nhất phần lãnh thổ mà ngày nay là Việt Nam.
Ông cũng là người đã sáng lập ra Triều đại nhà Nguyễn, là triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam.
Nguyễn Ánh là cháu Chúa Nguyễn cuối cùng của Nam Việt, cả gia đình của ông đã bị giết hại trong cuộc khởi nghĩa Tây Sơn.
Ông phải đi lẩn trốn từ năm 15 tuổi.
Khi cuộc chiến giành quyền kiểm soát Việt Nam vẫn tiếp diễn, ông đã trở thành bạn thân với Pigneau de Behaine (tên Việt là Bá Đa Lộc), một giám mục Thiên Chúa giáo người Pháp.
Khi Nguyễn Ánh nhờ ông cầu trợ giúp từ nước Pháp, vị giám mục này đã sử dụng ảnh hưởng và mối quan hệ của mình để giúp Nguyễn Ánh lấy lại ngai vàng.
Một chiến dịch quân sự trường kỳ đã diễn ra sau đó với nhiều chiến thắng và thất bại cho đội quân của Nguyễn Ánh.
Sau khi người Pháp quyết định giúp đỡ ông trong cuộc xung đột, họ bắt đầu rèn luyện đội quân sử dụng công nghệ và kỹ thuật mới nhất của phương Tây cho chiến trận.
Ông đã dần tiến quân khắp đất nước, chiếm lại từng mảnh đất một.
Điều này trái với lời cố vấn của người Pháp, muốn ông tiến quân nhanh chóng hơn.
Cuối cùng Nguyễn Ánh đã chinh phạt được toàn bộ đất nước, và khi lên ngôi Hoàng đế Gia Long vào năm 1802, ông là vị hoàng đế Việt Nam đầu tiên thống lĩnh toàn bộ dải đất là Việt Nam thời hiện đại, từ bán đảo Cà Mau và Vịnh Thái Lan đến biên giới Trung Quốc.
Việc Hoàng đế Gia Long là người đầu tiên thống nhất đất nước Việt Nam đã đặt ông lên vị trí nổi bật trong lịch sử của đất nước này.

Comments

Hide