Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Trần Thủ Độ
Trần Thủ Độ cai trị Việt Nam từ năm 1194 đến 1264.
Ông là người Nhà Trần và là thủ lĩnh của họ khi Lý Chiêu Hoàng và Lý Huệ Tông còn nắm quyền.
Trần Thủ Độ lập nên Triều đại nhà Trần bằng cách sắp đặt cuộc hôn nhân giữa cháu của ông là Trần Cảnh (sau này lấy tên hiệu là Trần Thái Tông) với Nữ Hoàng Chiêu Hoàng.
Cuộc hôn nhân này đã đặt cháu của ông lên ngôi báu, mặc dù lúc đó Trần Cảnh mới lên tám tuổi.
Điều này cho phép Trần Thủ Độ nắm giữ gần như toàn bộ quyền hành khi đồng thời làm nhiếp chính cho cháu ông và làm thái sư của triều đình Việt Nam.
Trần Thủ Độ được hầu hết những người Việt Nam coi là một trong những nhà cai trị gây tranh cãi nhất trong lịch sử đất nước họ bởi vì ông đã rất tàn nhẫn khi đối phó với người của nhà Lý, sau khi Triều đại nhà Lý đã bị ông lật đổ bằng cách khôn khéo sắp xếp cuộc hôn nhân của cháu ông với nữ hoàng.
Trần Thủ Độ còn bắt cháu ông, hoàng đế Trần Thái Tông phải cưới vợ hai là công chúa Thuận Thiên, tại thời điểm đó là vợ của anh Trần Thái Tông và đang có mang ba tháng.
Vụ hôn nhân ép buộc này là cách Trần Thủ Độ có thể đảm bảo sự nghiệp của Triều đại nhà Trần bởi vì Trần Thái Tông và vợ thứ nhất của ông đã không có con trong một thời gian dài từ đám cưới của họ.
Trần Thủ Độ còn được ghi nhận với việc đã giúp Việt Nam chống lại cuộc xâm lăng đầu tiên của Đế quốc Mông Cổ.
Quân đội Việt Nam đang bị đẩy lùi và người em của hoàng đế cho rằng họ nên rút lui.
Nhưng Trần Thủ Độ đã đẩy họ tiến về phía trước, và cuối cùng quân đội Việt Nam đã đánh bại cuộc xâm lăng lần thứ nhất của Mông Cổ.

Comments

Hide