Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hồ Chí Minh
Một trong những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng và nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam là Hồ Chí Minh.
Ông đã góp phần sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, được thành lập vào năm 1945.
Ông là lãnh đạo của Việt Minh từ năm 1941.
Tên khai sinh của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Cung, ông ra đời năm 1890 tại một ngôi làng nhỏ ở Việt Nam.
Ông sống một cuộc đời nhiều biến động và đã đến Mỹ khi chỉ hơn 20 tuổi, sau khi ông xin vào làm phụ bếp trên một con tàu.
Sau đó ông sống ở New York và Boston trong một năm, làm nhiều công việc chân tay để tự nuôi sống mình.
Ông còn thừa nhận rằng mình đã từng làm quản lý tại General Motors trong thời gian ở tại Mỹ.
Điểm dừng tiếp theo của ông là Luân Đôn, và ông đã tiếp tục làm nhiều công việc khác nhau tại đây, trong đó có đầu bếp làm bánh ngọt tập sự dưới quyền của một đầu bếp làm bánh ngọt nổi tiếng người Pháp.
Sau đó ông đến Pháp năm 1919, tại đó ông đã được học về chủ nghĩa cộng sản.
Vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ Nhất, Hồ Chí Minh bắt đầu các hoạt động chính trị của ông, và ông bắt đầu chiến dịch kêu gọi giải phóng Việt Nam khỏi sự cai trị của Pháp.
Đầu thập niên 1920, ông rời Pháp đến Matxcơva để học tập.
Ông không trở lại quê hương Việt Nam cho tới tận năm 1941 - năm ông trở thành lãnh đạo Việt Minh.
Khi Chiến tranh Thế giới thứ Hai kết thúc và hoàng đế Bảo Đại thoái vị ngai vàng, ông đã đọc Tuyên ngôn Độc lập của Việt Nam, chính thức biến đất nước này thành một thực thể tách biệt và độc lập với Pháp.
Hồ Chí Minh là chủ tịch nước đầu tiên của Việt Nam, giữ chức đến khi ông qua đời năm 1969.

Comments

Hide