Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Thánh địa Mỹ Sơn
Thánh địa Mỹ Sơn là một tổ hợp gồm nhiều ngôi đền Hindu được xây dựng từ những năm 300 đến 1300 Sau Công Nguyên.
Trong những năm đó, thung lũng này đã được sử dụng để tiến hành nhiều nghi lễ tôn giáo quan trọng.
Các vị vua Chăm Pa đã xây dựng những ngôi đền đó, nhưng hầu hết trong số đó ngày nay đã bị đổ nát ít nhất là một phần, hoặc đã bị bỏ hoang.
Tất cả các ngôi đền đều thờ Shiva, vị thần huỷ diệt của người Hindu.
Thánh địa cách không xa Duy Phú, một xã thuộc tỉnh Quảng Nam Việt Nam.
Đây có thể là khai quật khảo cổ học của cộng đồng dân cư đã sinh sống lâu đời nhất tại Đông Dương, mặc dù rất nhiều dấu tích còn sót lại từ hàng thế kỷ trước đã bị huỷ diệt bởi các cuộc không kích trong Chiến tranh Việt Nam.
Thậm chí ngày nay vẫn còn một số khu vực nguy hiểm xung quanh thánh địa bởi người dân ở đây tin rằng vẫn còn một số mìn chưa phát nổ và đã được bỏ lại bởi quân đội Mỹ.
Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những ngôi đền Hindu quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á.
UNESCO đã bổ sung Mỹ Sơn vào danh sách Di sản Thế giới của họ năm 1999.
Tổng cộng có hơn 70 ngôi mộ và ngôi đền được đặt tại đây, tất cả đều có niên đại khác nhau kéo dài cả nghìn năm.
Các nỗ lực phục hồi một số ngôi đền tại đây đã được khởi công kể từ năm 1930.
Có rất nhiều toà nhà và lối kiến trúc được thể hiện tại Thánh địa Mỹ Sơn, và các nhà sử học đã có thể truy gốc lịch sử của người Chăm Pa qua mỗi tầng lớp của thánh địa này.

1 Comment

Hide
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.com Verified
Thursday at 06:30 PM
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Thánh địa Mỹ Sơn


Thánh địa Mỹ Sơn là một tổ hợp gồm nhiều ngôi đền Hindu được xây dựng từ những năm 300 đến 1300 Sau Công Nguyên.  Trong những năm đó, thung lũng này đã được sử dụng để tiến hành nhiều nghi lễ tôn giáo quan trọng. Các vị vua Chăm Pa đã xây dựng những ngôi đền đó, nhưng hầu hết trong số đó ngày nay đã bị đổ nát ít nhất là một phần, hoặc đã bị bỏ hoang. Tất cả các ngôi đền đều thờ Shiva, vị thần huỷ diệt của người Hindu.
 Thánh địa cách không xa Duy Phú, một xã thuộc tỉnh Quảng Nam Việt Nam.  Đây có thể là khai quật khảo cổ học của cộng đồng dân cư đã sinh sống lâu đời nhất tại Đông Dương, mặc dù rất nhiều dấu tích còn sót lại từ hàng thế kỷ trước đã bị huỷ diệt bởi các cuộc không kích trong Chiến tranh Việt Nam.  Thậm chí ngày nay vẫn còn một số khu vực nguy hiểm xung quanh thánh địa bởi người dân ở đây tin rằng vẫn còn một số mìn chưa phát nổ và đã được bỏ lại bởi quân đội Mỹ.
 Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những ngôi đền Hindu quan trọng nhất ở khu vực Đông Nam Á.  UNESCO đã bổ sung Mỹ Sơn vào danh sách Di sản Thế giới của họ năm 1999.  Tổng cộng có hơn 70 ngôi mộ và ngôi đền được đặt tại đây, tất cả đều có niên đại khác nhau kéo dài cả nghìn năm.  Các nỗ lực phục hồi một số ngôi đền tại đây đã được khởi công kể từ năm 1930.
 Có rất nhiều toà nhà và lối kiến trúc được thể hiện tại Thánh địa Mỹ Sơn, và các nhà sử học đã có thể truy gốc lịch sử của người Chăm Pa qua mỗi tầng lớp của thánh địa này.