Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
World Countries
20 words
Word Image
World Countries
20 words
Bạn từ đâu tới?
(e)
Where are you from?
Bạn có lẽ là người Anh. Bạn đến từ đâu?
You sound British. Where are you from?
Tôi đến từ Mỹ.
(s)
I'm from America.
Trung Quốc
(n)
China
bản đồ Trung Quốc
map of China
Hoa Kỳ
(n)
United States of America
bản đồ Hoa Kỳ
map of the United States of America
Ấn Độ
(n)
India
bản đồ Ấn Độ
map of India
Pháp
(n)
France
Tổng thống Pháp
President of France
nước Anh
(n)
England
bản đồ nước Anh
map of England
Ca na đa
(n)
Canada
bản đồ Ca na đa
map of Canada
Ý
(n)
Italy
bản đồ nước Ý
map of Italy
Nga
(n)
Russia
bản đồ nước Nga
map of Russia
Nhật
(n)
Japan
Thủ tướng Nhật
Prime Minister of Japan
Nam Triều Tiên
(n)
South Korea
bản đồ Nam Triều Tiên
map of South Korea
Brazin
(n)
Brazil
bản đồ Brazin
map of Brazil
Bồ Đào Nha
(n)
Portugal
Bồ Đào Nha tiếp giáp với Tây Ban Nha.
Portugal borders Spain.
Tây Ban Nha
(n)
Spain
bản đồ Tây Ban Nha
map of Spain
Mê hi cô
(n)
Mexico
bản đồ Mê hi cô
map of Mexico
Ác-hen-ti-na
(n)
Argentina
bản đồ Ác-hen-ti-na
map of Argentina
Ai Cập
(n)
Egypt
bản đồ Ai Cập
map of Egypt
Singapo
(n)
Singapore
thành phố biển đảo - đất nước Singapo
island city-state of Singapore
Úc
(n)
Australia
Úc là một quốc gia cũng là một châu lục.
Australia is a country and continent.
0 Comments
Top