Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Word Image
What's Your Number One Reason for Learning a Language?
15 words
Đó là một ngôn ngữ tuyệt vời!
(s)
It's a beautiful language!
Gia đình tôi đến từ nơi mà ngôn ngữ đó được sử dụng.
(s)
My family comes from a place where the language is spoken.
Tôi yêu văn hóa và cả con người mà nói ngôn ngữ đó.
(s)
I love the culture and the people who speak the language.
Chỉ là tôi yêu thích học các ngôn ngữ!
(s)
I just love learning languages!
Ngôn ngữ đó rất có ích cho công việc của tôi.
(s)
The language is useful for my job.
Tôi sống ở đất nước nơi mà họ sử dụng ngôn ngữ đó.
(s)
I live in a country that speaks the language.
Tôi muốn mở mang đầu óc và trở nên hội nhập với quốc tế.
(s)
I want to open my mind and become more international.
Tôi muốn hiểu những bài hát, phim và chương trình truyền hình yêu thích của tôi.
(s)
I want to understand my favorite songs, movies and TV shows.
Tôi thích đi du lịch.
(s)
I love traveling!
Đó là một phần quan trọng trong tôn giáo của tôi.
(s)
It's an important part of my religion.
Đó là một phần trong chuyên ngành học của tôi.
(s)
It's part of my university studies.
Đó là sở thích của tôi.
(s)
It's my hobby.
Tôi sống cạnh đất nước nơi mà nói ngôn ngữ đó.
(s)
I live next to a country speaking that language.
Tôi đang học ngôn ngữ đó để tạo ấn tượng với một người.
(s)
I am learning the language to impress someone.
Tôi muốn nói chuyện với gia đình của đối phương bằng ngôn ngữ của họ.
(s)
I want to speak to my partner's family in their language.
0 Comments
Top