Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Was the First Phrase You Learned?
17 words
Word Image
What Was the First Phrase You Learned?
17 words
Cảm ơn.
(e)
Thank you.
Xin chào!
(e)
Hello.
Tạm biệt!
(e)
Goodbye.
Thật tuyệt!
(s)
Awesome!
Tôi không hiểu.
(s)
I don't understand.
Tôi khỏe.
(s)
I'm good.
Vâng.
(e)
Yes.
Ngon tuyệt!
(e)
Delicious!
Tôi yêu bạn.
(e)
I love you.
Tôi bình thường.
(e)
I'm okay.
Cái này hết bao nhiêu?
(e)
How much is it?
Được chứ?
(e)
Okay.
Tạm biệt.
(e)
Bye.
Xin lỗi.
(e)
Sorry.
Em thật đẹp.
(s)
You're beautiful.
Tên tôi là ~.
(s)
My name is ~.
Tôi đến từ ~.
(s)
I'm from ~.
0 Comments
Top