Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Word Image
What Is Your Language Learning Goal for the Month?
10 words
Tôi sẽ hoàn thành sê-ri các cụm từ thiết yếu trên VietnamesePod101.com bằng cách nghe 2 bài một ngày.
(s)
I'll finish Survival Phrases series on VietnamesePod101.com by listening to two lesson a day.
Tôi sẽ hoàn thành đọc 1 quyển sách tiếng Việt bằng cách đọc 10 trang một ngày.
(s)
I'll finish reading one Vietnamese book by reading 10 pages a day
Tôi sẽ đỗ kỳ thi tiếng Việt của tôi.
(s)
I'll pass my Vietnamese test.
Tôi sẽ hoàn toàn hiểu 1 bộ phim Việt bằng cách xem nó hàng ngày.
(n)
I'll fully understand one Vietnamese movie by watching it every day.
Tôi sẽ có 1 bài phát biểu giới thiệu trong 3 phút bằng tiếng Việt , cho các bạn Việt Nam của tôi.
(s)
I'll give a 3 minute introductory speech in Vietnamese to my Vietnamese friends.
Tôi sẽ học thuộc 5 bài hát tiếng Việt.
(s)
I'll memorize 5 Vietnamese songs.
Tôi sẽ hoàn thành nhớ 350 từ bằng flash card trên Vietnamesepod101.com
(n)
I'll finish memorizing 350 words with Flashcards on VietnamesePod101.com.
Tôi sẽ viết 10 bưu thiếp cho các bạn Việt Nam của tôi.
(s)
I'll write 10 postcards in Vietnamese to my Vietnamese friends.
Tôi thành thạo 150 từ bằng cách ghi nhớ 5 từ mỗi ngày.
(s)
I'll master 150 words by memorizing 5 words a day.
Tôi sẽ học cách nói chuyện về các sự kiện trong quá khứ, hiện tại và tương lai.
(s)
I'll learn how to talk about past, present and future events.
0 Comments
Top