Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Word Image
Top 15 Questions You Should Know For Conversations
15 words
Bạn có khỏe không?
(e)
How are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
(e)
How old are you?
Để vào đây bạn phải đủ 21 tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Tên bạn là gì?
(e)
What's your name?
Tôi tên là Peter. Bạn tên là gì?
My name is Peter. What's your name?
Số điện thoại của bạn là gì?
(e)
What's your phone number?
Tôi muốn gọi cho bạn. Số điện thoại của bạn là gì?
I would like to call you. What's your phone number?
Bạn từ đâu tới?
(e)
Where are you from?
Bạn có lẽ là người Anh. Bạn đến từ đâu?
You sound British. Where are you from?
Bạn sống ở đâu?
(e)
Where do you live?
Buồng tắm ở đâu?
(e)
Where is the bathroom?
Đây là cái gì?
(e)
What's this?
Bạn đã nói gì?
(e)
What did you say?
Bạn làm việc ở đâu?
(e)
Where do you work?
Khi nào là sinh nhật của bạn?
(e)
When is your birthday?
Bạn đã học tiếng Việt ở đâu?
(s)
Where did you learn Vietnamese?
Bạn học tiếng Việt bao lâu rồi?
(s)
How long have you been studying Vietnamese?
Bạn đã từng đến Việt Nam chưa?
(s)
Have you been to Vietnam?
Bạn có thích món ăn Việt Nam không?
(s)
Do you like Vietnamese food?
0 Comments
Top