Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Top 11 Quotes about Success

Top 11 Quotes about Success

Top 11 câu nói về thành công
11 Words • 2 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Đến với nhau là một sự khởi đầu; song hành cùng nhau là sự tiến bộ; làm việc cùng nhau là sự thành công.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Đến với nhau là một sự khởi đầu; song hành cùng nhau là sự tiến bộ; làm việc cùng nhau là sự thành công.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Luôn luôn là chính mình, thể hiện bản thân, có niềm tin vào chính mình, đừng tìm kiếm một phẩm chất thành công ở bên ngoài để sao chép.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Luôn luôn là chính mình, thể hiện bản thân, có niềm tin vào chính mình, đừng tìm kiếm một phẩm chất thành công ở bên ngoài để sao chép.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kiên nhẫn, kiên trì và mồ hôi công sức làm nên sự kết hợp không thể phá vỡ của sự thành công.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kiên nhẫn, kiên trì và mồ hôi công sức làm nên sự kết hợp không thể phá vỡ của sự thành công.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai điều: sự thiếu hiểu biết và sự tự tin.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai điều: sự thiếu hiểu biết và sự tự tin.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Đừng nhắm tới thành công nếu bạn muốn nó. Hãy làm những điều bạn thích và tin tưởng vào đó và thành công sẽ đến một cách tự nhiên.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Đừng nhắm tới thành công nếu bạn muốn nó. Hãy làm những điều bạn thích và tin tưởng vào đó và thành công sẽ đến một cách tự nhiên.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Tôi đã thất bại nhiều lần trong cuộc đời tôi và đó là lý do tại sao tôi thành công.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Tôi đã thất bại nhiều lần trong cuộc đời tôi và đó là lý do tại sao tôi thành công.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Tôi không đo sự thành công của một người đàn ông bằng việc nhìn anh ta đã trèo cao đến thế nào mà bằng việc anh ta đã trèo lại được bao nhiêu sau khi đã trượt xuống đáy.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Tôi không đo sự thành công của một người đàn ông bằng việc nhìn anh ta đã trèo cao đến thế nào mà bằng việc anh ta đã trèo lại được bao nhiêu sau khi đã trượt xuống đáy.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Thành công được tính có vẻ như dễ dàng bởi những người chưa bao giờ thành công.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Thành công được tính có vẻ như dễ dàng bởi những người chưa bao giờ thành công.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Kích thước của sự thành công của bạn được đo bằng sức mạnh của sự khát khao, kích thước của giấc mơ của bạn và cách bạn xử lý với những thất vọng gặp phải trên con đường bạn đi.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Kích thước của sự thành công của bạn được đo bằng sức mạnh của sự khát khao, kích thước của giấc mơ của bạn và cách bạn xử lý với những thất vọng gặp phải trên con đường bạn đi.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Một người đàn ông thành công là người có thể đặt một nền móng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác đã ném vào anh ta.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Một người đàn ông thành công là người có thể đặt một nền móng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác đã ném vào anh ta.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
2 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar VietnamesePod101.com Monday at 12:38 pm

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Vietnamese!

avatar lìe Monday at 10:08 am

:thumbsup: Tôi rất thích câu số 1 & 8.