Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 11 Quotes about Success

Top 11 Quotes about Success

Top 11 câu nói về thành công
11 Words 2 Comments
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Thành công không phải là cuối cùng, thất bại không phải là chết người: lòng can đảm đi tiếp mới quan trọng.
Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Đến với nhau là một sự khởi đầu; song hành cùng nhau là sự tiến bộ; làm việc cùng nhau là sự thành công.
Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Luôn luôn là chính mình, thể hiện bản thân, có niềm tin vào chính mình, đừng tìm kiếm một phẩm chất thành công ở bên ngoài để sao chép.
Always be yourself, express yourself, have faith in yourself. Do not go out and look for a successful personality and duplicate it.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
Kiên nhẫn, kiên trì và mồ hôi công sức làm nên sự kết hợp không thể phá vỡ của sự thành công.
Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Để thành công trong cuộc sống, bạn cần hai điều: sự thiếu hiểu biết và sự tự tin.
To succeed in life, you need two things: ignorance and confidence.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
Đừng nhắm tới thành công nếu bạn muốn nó. Hãy làm những điều bạn thích và tin tưởng vào đó và thành công sẽ đến một cách tự nhiên.
Don't aim for success if you want it; just do what you love and believe in, and it will come naturally.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
Tôi đã thất bại nhiều lần trong cuộc đời tôi và đó là lý do tại sao tôi thành công.
I've failed over and over and over again in my life and that is why I succeed.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Tôi không đo sự thành công của một người đàn ông bằng việc nhìn anh ta đã trèo cao đến thế nào mà bằng việc anh ta đã trèo lại được bao nhiêu sau khi đã trượt xuống đáy.
I don't measure a man's success by how high he climbs but how high he bounces when he hits bottom.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
Thành công được tính có vẻ như dễ dàng bởi những người chưa bao giờ thành công.
Success is counted sweetest / By those who ne'er succeed.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
Kích thước của sự thành công của bạn được đo bằng sức mạnh của sự khát khao, kích thước của giấc mơ của bạn và cách bạn xử lý với những thất vọng gặp phải trên con đường bạn đi.
The size of your success is measured by the strength of your desire; the size of your dream; and how you handle disappointment along the way.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
Một người đàn ông thành công là người có thể đặt một nền móng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác đã ném vào anh ta.
A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.
None of our words match your filter
2 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

Monday at 12:38 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Vietnamese!

lìe
Monday at 10:08 am
Your comment is awaiting moderation.

:thumbsup: Tôi rất thích câu số 1 & 8.