Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 Quotes About Language Learning

Top 10 câu nói về học ngoại ngữ
10 Words 1 Comment
A new language is a new life.
Một ngôn ngữ mới là một cuộc sống mới.
A new language is a new life.
The limits of my language are the limits of my world.
Các giới hạn ngôn ngữ của tôi là những giới hạn của thế giới của tôi.
The limits of my language are the limits of my world.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
Nếu bạn nói chuyện với một người đàn ông bằng một ngôn ngữ mà anh ta hiểu, thì điều đó sẽ đi vào đầu của anh ấy. Nếu bạn nói chuyện với anh ấy bằng ngôn ngữ của chính anh ấy, thì điều đó sẽ đi đến trái tim của anh ta.
If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his own language, that goes to his heart.
To have another language is to possess a second soul.
Có một ngôn ngữ khác là có một linh hồn thứ hai.
To have another language is to possess a second soul.
You can never understand one language until you understand at least two.
Bạn có thể sẽ không bao giờ hiểu được một ngôn ngữ cho đến khi bạn hiểu được ít nhất hai ngôn ngữ.
You can never understand one language until you understand at least two.
A different language is a different vision of life.
Một ngôn ngữ khác nhau là một cái nhìn về cuộc sống khác nhau.
A different language is a different vision of life.
A man who knows two languages is worth two men.
Một người đàn ông biết hai ngôn ngữ có giá trị bằng hai người đàn ông.
A man who knows two languages is worth two men.
You live a new life for every new language you speak.  If you know only one language, you live only once.
Bạn sống một cuộc sống mới cho mỗi ngôn ngữ mới mà bạn nói. Nếu bạn chỉ biết một ngôn ngữ, bạn chỉ sống một lần.
You live a new life for every new language you speak. If you know only one language, you live only once.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
Kiến thức về ngôn ngữ là cánh cửa đến trí tuệ.
Knowledge of languages is the doorway to wisdom.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
Phương thuốc tuyệt vời cho sự thiếu hiểu biết ... là kiến ​​thức về ngôn ngữ.
The great remedy for ignorance ... is knowledge of languages
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
VietnamesePod101.com
Monday at 11:34 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi Listeners! What is your favorite quote from the list? Let us know!