Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Word Image
Top 10 Quotes about Friendship
10 words
Món quà lớn nhất của cuộc sống là tình bạn, và tôi đã nhận được nó.
(s)
The greatest gift of life is friendship, and I have received it.
Đi bộ với một người bạn trong bóng tối tốt hơn đi bộ một mình trong ánh sáng.
(s)
Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
Một người bạn thật sự là người ở bên bạn khi cả thế giới quay lưng với bạn.
(s)
A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
Bạn bè thể hiện tình yêu của họ trong những lúc khó khăn, không phải trong những lúc hạnh phúc.
(s)
Friends show their love in times of trouble, not in happiness.
Đừng đi phía sau tôi; Tôi có thể sẽ không dẫn lối. Đừng đi trước tôi; Tôi có thể sẽ không theo. Hãy đi bên cạnh và trở thành bạn của tôi.
(s)
Don't walk behind me; I may not lead. Don't walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
Không có gì trên trái đất này quý giá hơn tình bạn trân thành.
(s)
There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
Một người bạn là người mang đến cho bạn niềm tin để là chính mình.
(s)
A friend is someone who gives you total freedom to be yourself.
Bạn bè được sinh ra, không được tạo ra.
(s)
Friends are born, not made.
Một người bạn là người hiểu bạn và yêu thương bạn.
(s)
A friend is one who knows you and loves you just the same.
Người bạn tốt nhất là người cho tôi thấy điều tốt đẹp nhất trong tôi.
(s)
My best friend is the one who brings out the best in me.
0 Comments
Top