Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Word Image
Top 10 Language Learning Strategies
10 words
Nghe và đọc theo để hiểu tiếng Việt tốt hơn.
(s)
Listen and read along to understand Vietnamese better.
thu âm giọng nói của bạn và so sánh phát âm của bạn với người Việt bản nghữ.
(s)
Record your voice and compare your pronunciation with native Vietnamese speakers.
Tải các bài hội thoại và nghe các cuộc hội thoại tiếng Việt.
(s)
Download dialog tracks and listen to the Vietnamese conversations.
Lặp lại các cụm từ mà bạn nghe thành tiếng nhiều lần.
(s)
Repeat the phrases that you hear out loud again and again.
Xem lại bài học cũ để làm chủ chúng hoàn toàn.
(s)
Review old lessons to master them completely.
Cải thiện kỹ năng lắng nghe của bạn bằng cách xem lại từng dòng của cuộc đàm thoại với công cụ Audio Line-by-Line.
(s)
Improve your listening skills by reviewing each line of the conversation with the Line-by-Line Audio tool.
giữ động cơ học tập bằng cách theo dõi sự tiến độ của bạn với Dashboard.
(s)
Stay motivated by tracking your learning progress with the Dashboard.
Đọc các dòng từ từ lúc đầu. Sau đó, đọc lại và tăng tốc độ đọc của bạn.
(s)
Read lines slowly at first. Then re-read and increase your speed.
Đặt mục tiêu học tập nhỏ và vừa của bạn với thời hạn chót.
(s)
Set small and measurable learning goals with a deadline.
Hãy thử những bài học khó hơn để thử thách chính mình và cải thiện nhanh hơn.
(s)
Try harder lessons to challenge yourself and improve faster.
0 Comments
Top