Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Top 10 Inspirational Quotes

Top 10 Inspirational Quotes

Top 10 những câu danh ngôn truyền cảm hứng
10 Words 5 Comments
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
Bạn đi chậm thế nào không phải là vấn đề miễn là bạn không dừng lại.
It does not matter how slowly you go as long as you do not stop.
There are no short cuts to any place worth going.
Không có con đường tắt đến bất cứ nơi nào đáng để đi cả.
There are no short cuts to any place worth going.
Be the change you want to see in the world.
Hãy là chính sự thay đổi mà bạn muốn nhìn thấy trên thế giới.
Be the change you want to see in the world.
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
Hãy luôn ghi nhớ rằng: quyết tâm đạt thành công của chính bạn luôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
Always bear in mind that your own resolution to succeed is more important than any other.
You miss 100% of the shots you don't take.
Bạn hoàn toàn hụt những cú đánh nếu bạn không thử đánh.
You miss 100% of the shots you don't take.
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
Mối nguy hiểm lớn nhất với hầu hết chúng ta không phải là việc đặt mục tiêu quá cao và không đạt được nó, mà là đặt mục tiêu quá thấp và chúng ta đạt được nó.
The greatest danger for most of us is not that our aim is too high and we miss it, but that is it too low and we reach it.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây đã là 20 năm trước. Và cơ hội tốt nhất thứ nhì là ngay bây giờ.
The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Bạn không bao giờ có thể vượt đại dương nếu bạn không có đủ can đảm nhìn bờ biển khuất dần.
You can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Bất cứ điều gì con người có thể nhận thức và tin tưởng rằng mình sẽ đạt được đều có thể trở thành hiện thực.
Whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve.
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.
Happiness is not something readymade. It comes from your own actions.
None of our words match your filter
5 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.comVerified
Tuesday at 10:59 am
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! What’s your favorite quote? Let us know in Vietnamese!

Vietnamesepod101.comVerified
Monday at 8:23 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi Rach,


That's one of my favorites as well! Well done! Let us know if you have any questions!


Cheers,


Khanh

Team Vietnamesepod101.com

Rach
Thursday at 6:46 pm
Your comment is awaiting moderation.

Thời điểm tốt nhất để trồng một cái cây đã là 20 năm trước. Và cơ hội tốt nhất thứ nhì là ngay bây giờ.

Vietnamesepod101.comVerified
Wednesday at 12:02 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hi James,


That's a good one! Hope you are enjoying the lessons and let us know if you have any questions!


Cheers,


Khanh

Team Vietnamesepod101.com

James
Tuesday at 4:03 am
Your comment is awaiting moderation.

Bạn đi chậm thế nào không phải là vấn đề miễn là bạn không dừng lại.