Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Too Cool For School? Top 15 Phrases for Bad Students!
15 words
Word Image
Too Cool For School? Top 15 Phrases for Bad Students!
15 words
trốn học
(v)
skip class
nghịch ngợm
(a)
mischievous
bắt nạt
(v)
bully
lười
(a)
lazy
chần chừ
(v)
procrastinate
trêu
(v)
tease
ngủ trong lớp
(p)
sleep in class
không làm bài tập về nhà
(p)
not do homework
gian lận trong kỳ thi
(p)
cheat on a test
nói chuyện riêng trong giờ học
(p)
chat in class
gây sự đánh nhau
(p)
start a fight
học sinh trốn học
(n)
truant
sự ăn cắp ý tưởng
(n)
plagiarism
không tuân theo quy định
(p)
not follow rules
trượt một môn
(p)
fail a class
0 Comments
Top