Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
The Skeletal System: Bones of the Human Body
15 words
Word Image
The Skeletal System: Bones of the Human Body
15 words
xương bánh chè
(n)
kneecap
Xương bánh chè bảo vệ phần khớp và dây chằng đầu gối
The kneecap protects the joint and tendons of the knee.
đầu lâu
(n)
skull
xương sườn
(n)
rib
xương sống mũi
(n)
nasal bone
xương gót
(p)
anklebone
xương ngón chân
(n)
toe bone
xương hàm
(n)
jawbone
xương lồng ngực (
(n)
breastbone
xương cụt
(n)
tail bone
xương cổ
(p)
cervical spine
cột sống
(p)
thoracic spine
xương sống lưng
(p)
lumbar spine
xương hông
(n)
hipbone
xương đùi
(e)
thigh bone
xương chày
(n)
shinbone
0 Comments
Top