Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Phrases to Use When You Are Too Lazy

Phrases to Use When You Are Too Lazy

20 Words 0 Comments
Can you close the door?
Bạn có thể đóng cửa được không?
Can you close the door?
Please take care of the children.
Hãy chăm sóc tụi trẻ.
Please take care of the children.
Can you walk the dog?
Bạn có thể dắt chó đi dạo không?
Can you walk the dog?
Can you turn off the lights?
Bạn có thể tắt đèn không?
Can you turn off the lights?
Please do the shopping, I am tired.
Làm ơn đi mua sắm đi, tôi mệt lắm.
Please do the shopping, I am tired.
Can you take out the trash?
Bạn có thể mang rác ra ngoài được không?
Can you take out the trash?
It is not the right time to wash the dishes?
Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để rửa chén à?
It is not the right time to wash the dishes?
Would you mind checking the shopping list?
Bạn có phiền kiểm tra danh sách mua sắm?
Would you mind checking the shopping list?
This is not my job.
Đây không phải là việc của tôi.
This is not my job.
I just have too much stuff going on right now.
Tôi chỉ đang có quá nhiều thứ diễn ra cùng lúc ngay bây giờ.
I just have too much stuff going on right now.
I need more time off.
Tôi cần thêm thời gian nghỉ ngơi.
I need more time off.
I really do not know how to do that.
Tôi thực sự không biết làm thế nào.
I really do not know how to do that.
I do not think I can help you.
Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giúp bạn.
I do not think I can help you.
This can be done by someone else.
Điều này có thể được thực hiện bởi người khác.
This can be done by someone else.
Can I do it later?
Tôi có thể làm điều đó sau được không?
Can I do it later?
I just have 5 minutes more to sleep.
Tôi chỉ còn 5 phút nữa để ngủ.
I just have 5 minutes more to sleep.
Can you hold this book while I'm reading it?
Bạn có thể cầm hộ cuốn sách này trong khi tôi đang đọc không?
Can you hold this book while I'm reading it?
Let's order delivery food.
Hãy đặt đồ ăn giao tận nơi đi.
Let's order delivery food.
How much is an automatic vacuum cleaner?
Máy hút bụi tự động giá bao nhiêu?
How much is an automatic vacuum cleaner?
I don't want to read such a long manual.
Tôi không muốn đọc một bản hướng dẫn dài như vậy.
I don't want to read such a long manual.
None of our words match your filter
0 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

No comments so far.