Create Your Free Lifetime Account
Got an account?
Select Your Level
Join Now
sign up with Facebook
Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing

Must-know Expressions for Agreeing and Disagreeing

Các cách bày tỏ quan điểm Đồng ý và Không đồng ý nên biết
25 Words • 3 Comments
Add Selected Words
Word Bank
Flashcard Deck
New Deck
View Slideshow
That's true.
Đó là sự thật.
That's true.
Đó là sự thật.
That's true.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Yes, you’re right.
Ừ, bạn đã đúng.
Yes, you’re right.
Ừ, bạn đã đúng.
Yes, you’re right.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I couldn't agree with you more.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
I couldn't agree with you more.
Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.
I couldn't agree with you more.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
That's exactly how I feel.
Đó chính là điều mà tôi nghĩ.
That's exactly how I feel.
Đó chính là điều mà tôi nghĩ.
That's exactly how I feel.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Exactly.
Chính xác.
Exactly.
Chính xác.
Exactly.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
No doubt about it.
Không có nghi ngờ gì về điều đó.
No doubt about it.
Không có nghi ngờ gì về điều đó.
No doubt about it.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You have a point there.
tôi đồng ý với bạn.
You have a point there.
tôi đồng ý với bạn.
You have a point there.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I was just going to say that.
Tôi chỉ muốn nói rằng.
I was just going to say that.
Tôi chỉ muốn nói rằng.
I was just going to say that.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I guess so.
Tôi đoán vậy.
I guess so.
Tôi đoán vậy.
I guess so.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Well, I’m not sure.
ồ, tôi không chắc lắm.
Well, I’m not sure.
ồ, tôi không chắc lắm.
Well, I’m not sure.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I don't disagree with you.
Tôi không đồng ý với bạn.
I don't disagree with you.
Tôi không đồng ý với bạn.
I don't disagree with you.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
If you say so.
Nếu bạn nói vậy.
If you say so.
Nếu bạn nói vậy.
If you say so.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
You’re wrong!
Bạn sai rồi!
You’re wrong!
Bạn sai rồi!
You’re wrong!
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I don't think so.
Tôi không nghĩ vậy.
I don't think so.
Tôi không nghĩ vậy.
I don't think so.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I'm afraid I disagree.
Tôi e rằng tôi không đồng ý.
I'm afraid I disagree.
Tôi e rằng tôi không đồng ý.
I'm afraid I disagree.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
That's not always the case.
Nó không phải luôn luôn là như vậy.
That's not always the case.
Nó không phải luôn luôn là như vậy.
That's not always the case.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
What do you think?
Bạn nghĩ sao?
What do you think?
Bạn nghĩ sao?
What do you think?
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Can I add something here?
Tôi có thể thêm cái gì ở đây?
Can I add something here?
Tôi có thể thêm cái gì ở đây?
Can I add something here?
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Let's just move on, shall we?
chúng ta chuyển sang cái khác được rồi chứ?
Let's just move on, shall we?
chúng ta chuyển sang cái khác được rồi chứ?
Let's just move on, shall we?
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I think we're going to have to agree to disagree.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây.
I think we're going to have to agree to disagree.
Tôi nghĩ rằng chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây.
I think we're going to have to agree to disagree.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I agree.
Tôi đồng ý.
I agree.
Tôi đồng ý.
I agree.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Of course.
Tất nhiên rồi.
Of course.
Tất nhiên rồi.
Of course.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Maybe.
Có lẽ.
Maybe.
Có lẽ.
Maybe.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
I don't agree. No.
Không, tôi không đồng ý.
I don't agree. No.
Không, tôi không đồng ý.
I don't agree. No.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
Absolutely.
Hoàn toàn đồng ý
Absolutely.
Hoàn toàn đồng ý
Absolutely.
Word Bank
Flashcard Decks
New Deck
3 Comments Sign In to leave a comment. :smile: :disappointed: :flushed: :grin: :unamused: :sunglasses: :angry: :laughing: :sweat_smile: :stuck_out_tongue_winking_eye: :wink: :sob: :innocent: :sleeping: :open_mouth: :smiling_imp: :heart: :thumbsup:
avatar VietnamesePod101.com Wednesday at 10:47 am

Hey listeners! What expressions do you use often? Let us know!

avatar VietnamesePod101.com Tuesday at 5:16 pm

Hello Michaele Goodman,

Thank you for your feedback.
You are right, “Tôi không đồng ý với bạn” is “I don’t agree with you”.

Please let us know if you have any question,

Best regards,
Nguyet Nguyen
Team VietnamesePod101.com

avatar Michaele Goodman Monday at 9:41 am

Tôi không đồng ý với bạn.

I don’t think this is: “I don’t disagree with you.” I think it is: “I don’t agree with you.”

Phải không?