Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Communist Party of Vietnam Foundation Anniversary
13 words
Word Image
Communist Party of Vietnam Foundation Anniversary
13 words
nông dân
(n)
farmer
người nông dân trên nông trại
farmer on a farm
Đảng Cộng sản
(n)
Communist Party
phong trào yêu nước
(p)
patriotic movement
giai cấp công nhân
(n)
working class
thành lập
(v)
establish
tổ chức
(n)
organization
tư sản
(a)
capitalist
vô sản
(n)
proletarian
dân tộc
(n)
nation
chủ nghĩa Mác - Lê nin
(p)
Marxism - Leninism
cách mạng
(n)
revolution
lãnh đạo
(v)
lead
giải phóng
(v)
liberate
0 Comments
Top