Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Word Image
Common Ways to Say Hello
15 words
Xin chào!
(e)
Good morning.
Lâu quá không gặp.
(p)
Long time no see.
Xin chào!
(e)
Good evening.
Có chuyện gì thế?
(e)
What's up?
Xin chào!
(e)
Good afternoon.
Bạn có khỏe không?
(e)
How are you?
Dạo này bạn thế nào?
(s)
How have you been?
Rất vui được gặp lại bạn.
(s)
It's nice to see you again.
Dạo này thế nào?
(s)
How's everything?
Chào bạn!
(s)
Hello!
Yo!
(p)
Yo!
Ngày hôm nay của bạn thế nào?
(s)
How's your day?
Ê!
(p)
Hey!
Thật tốt khi được gặp bạn.
(s)
It's nice to meet you.
Dạo này, mọi chuyện thế nào ?
(s)
How's it going?
0 Comments
Top