Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
Back to School Essentials
19 words
Word Image
Back to School Essentials
19 words
bài tập về nhà
(p)
homework
Cô gái đang làm bài tập về nhà.
The girl is doing homework.
vở
(n)
notebook
vở có đường kẻ trắng
white lined notebook
bạn cùng lớp
(p)
classmate
Những người bạn cùng lớp là bạn của nhau.
The classmates are friends.
trường đại học
(n)
university
Anh ấy nhận được học bổng toàn phần của một trường đại học nổi tiếng.
He received a full scholarship from a famous university.
ba lô
(n)
backpack
ba lô màu đỏ đen
red and black backpack
bút chì
(n)
pencil
Tôi có thể mượn cây bút chì được không?
Can I borrow a pencil?
bút
(n)
pen
bút bi
ballpoint pen
toán
(n)
math
Môn học yêu thích của tôi trong trường học là toán học.
My favorite subject in school is math.
sinh viên
(n)
student
kỳ nghỉ hè
(p)
summer break
học
(n)
study
khoa học
(n)
science
trường học
(n)
school
Đó là ngày đầu tiên của lớp học.
(s)
It's the first day of class.
Bạn đã hoàn thành bài tập về nhà chưa?
(s)
Did you finish your homework?
Chúng tôi ở trong cùng một lớp học!
(s)
We're in the same class!
Bạn đăng ký những lớp học nào?
(s)
What classes are you taking?
Bạn học ngành gì ?
(s)
What is your major?
bài thi
(n)
exam
0 Comments
Top