Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Word Image
50+ Questions That Learners Need to Know
61 words
Có chuyện gì thế?
(e)
What's up?
Thật à?
(e)
Really?
Bạn có khỏe không?
(e)
How are you?
Bạn bao nhiêu tuổi?
(e)
How old are you?
Để vào đây bạn phải đủ 21 tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi?
You must be 21 to enter here. How old are you?
Cái gì thế?
(e)
What is it?
Tên bạn là gì?
(e)
What's your name?
Tôi tên là Peter. Bạn tên là gì?
My name is Peter. What's your name?
Bạn từ đâu tới?
(e)
Where are you from?
Bạn có lẽ là người Anh. Bạn đến từ đâu?
You sound British. Where are you from?
Đó là ai?
(e)
Who is that?
Người phụ nữ mà tôi đã thấy bạn hôn hôm qua là ai?
Who is that woman I saw you kissing last night?
Buồng tắm ở đâu?
(e)
Where is the bathroom?
Cái này giá bao nhiêu?
(e)
How much is this?
Có chuyện gì không ổn thế?
(e)
What's wrong?
Bạn sống ở đâu?
(e)
Where do you live?
Bạn có thích nó không?
(e)
Do you like it?
Bạn định làm gì vào ngày mai?
(e)
What are you doing tomorrow?
Sở thích của bạn là gì?
(e)
What's your hobby?
Nó đâu rồi?
(e)
Where is it?
Tôi có thể xem thực đơn không?
(e)
Can I see the menu?
Bạn có nói tiếng Anh không?
(e)
Do you speak English?
Đây là cái gì?
(e)
What's this?
Ý của bạn là gì?
(e)
What do you mean?
Bạn đã nói gì?
(e)
What did you say?
Bạn phát âm từ này như thế nào?
(e)
How do you pronounce this?
Bạn đánh vần từ đó như thế nào?
(e)
How do you spell that?
Bạn đang ở đâu?
(e)
Where are you?
Khi nào là sinh nhật của bạn?
(e)
When is your birthday?
0 Comments
Top