Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists 15 Love Phrases for Valentine’s Day

15 Love Phrases for Valentine’s Day

15 cụm từ cho cho ngày Valentine
15 Words 1 Comment
I love you.
Tôi yêu bạn.
I love you.
You mean so much to me.
Bạn rất có ý nghĩa với tôi.
You mean so much to me.
Will you be my Valentine?
Em sẽ là Valentine của anh chứ?
Will you be my Valentine?
You're so beautiful.
Em đẹp quá.
You're so beautiful.
I think of you as more than a friend.
Tôi coi bạn hơn một người bạn.
I think of you as more than a friend.
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Một trăm trái tim sẽ là quá ít để chứa tất cả tình yêu của anh dành cho em.
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Love is just love. It can never be explained.
Tình yêu chỉ là tình yêu. Nó không bao giờ có thể giải thích được.
Love is just love. It can never be explained.
You're so handsome.
Bạn rất đẹp trai.
You're so handsome.
I've got a crush on you.
Tôi có cảm tình với bạn.
I've got a crush on you.
You make me want to be a better man.
Em làm cho anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.
You make me want to be a better man.
Let all that you do be done in love.
Hãy để tất cả những gì bạn phải được hoàn thành bằng tình yêu.
Let all that you do be done in love.
You are my sunshine, my love.
Em là ánh nắng của tôi, tình yêu của tôi.
You are my sunshine, my love.
Words can't describe my love for you.
Không từ ngữ nào có thể mô tả tình yêu của của anh dành cho em.
Words can't describe my love for you.
We were meant to be together.
Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
We were meant to be together.
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
Nếu bạn đang nghĩ về một ai đó trong khi đọc điều này, bạn chắc chắn đang yêu.
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍
Sorry, please keep your comment under 800 characters. Got a complicated question? Try asking your teacher using My Teacher Messenger.
Sorry, please keep your comment under 800 characters.

user profile picture
VietnamesePod101.com
Thursday at 5:34 pm
Your comment is awaiting moderation.

Hey listeners! 45% of our listeners chose ‘You mean so much to me’. Do you agree with this result? What love phrase do you most want to hear this Valentine’s Day? Let us know in Vietnamese!


P.S. Check out this Video Lesson!

Video Culture Class: Vietnamese Holidays #8 - St. Valentine’s Day

https://www.vietnamesepod101.com/2014/10/17/video-culture-class-vietnamese-holidays-8-valentines-day/