Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
15 Love Phrases for Valentine’s Day
15 words
Word Image
15 Love Phrases for Valentine’s Day
15 words
Tôi yêu bạn.
(e)
I love you.
Bạn rất có ý nghĩa với tôi.
(s)
You mean so much to me.
Em sẽ là Valentine của anh chứ?
(s)
Will you be my Valentine?
Em đẹp quá.
(s)
You're so beautiful.
Tôi coi bạn hơn một người bạn.
(s)
I think of you as more than a friend.
Một trăm trái tim sẽ là quá ít để chứa tất cả tình yêu của anh dành cho em.
(s)
A hundred hearts would be too few to carry all my love for you.
Tình yêu chỉ là tình yêu. Nó không bao giờ có thể giải thích được.
(s)
Love is just love. It can never be explained.
Bạn rất đẹp trai.
(s)
You're so handsome.
Tôi có cảm tình với bạn.
(s)
I've got a crush on you.
Em làm cho anh muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn.
(s)
You make me want to be a better man.
Hãy để tất cả những gì bạn làm được hoàn thành bằng tình yêu.
(s)
Let all that you do be done in love.
Em là ánh nắng của tôi, tình yêu của tôi.
(s)
You are my sunshine, my love.
Không từ ngữ nào có thể mô tả tình yêu của của anh dành cho em.
(s)
Words can't describe my love for you.
Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.
(s)
We were meant to be together.
Nếu bạn đang nghĩ về một ai đó trong khi đọc điều này, bạn chắc chắn đang yêu.
(s)
If you were thinking about someone while reading this, you're definitely in love.
0 Comments
Top