Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Phrases You Never Want to Hear
10 words
Word Image
10 Phrases You Never Want to Hear
10 words
Gần đây bạn tăng cân à?
(s)
Have you gained weight recently?
Bạn có tóc bạc kìa.
(s)
You have a gray hair.
Tôi đã bảo rồi mà!
(s)
I told you so!
Anh đã bị sa thải!
(s)
You're fired!
Vấn đề không phải là ở anh, mà là ở em.
(s)
It is not you, it is me.
Cảm ơn bạn đã ứng tuyển. Tuy nhiên, vị trí này đã tuyển đủ.
(s)
Thank you for your resume. However, the position has been filled.
Cả hai ta nên gặp người khác.
(s)
We should see other people.
Tôi chưa có tiền trả cho bạn vào hôm nay.
(s)
I don't have your money today.
Chúng ta cần nói chuyện.
(s)
We need to talk.
Xin lỗi, tôi quên mất!
(s)
Sorry, I forgot!
0 Comments
Top