Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Word Image
10 Lines You Need for Introducing Yourself
10 words
Tên tôi là Linh.
(s)
My name is Linh.
Tôi đến từ Việt Nam.
(s)
I'm from Vietnam.
Tôi sống ở Hà Nội.
(s)
I live in Hanoi.
Tôi đã học tiếng Việt 1 năm rồi.
(s)
I’ve been learning Vietnamese for a year.
Tôi đang học tiếng Việt tại VietnamesePod101.com.
(s)
I'm learning Vietnamese at VietnamesePod101.com.
Xin chào, rất vui được gặp bạn.
(e)
Hello, it's nice to meet you.
Tôi 27 tuổi.
(s)
I'm 27 years old.
Tôi là một giáo viên.
(s)
I'm a teacher.
Một trong những sở thích của tôi là đọc sách.
(s)
One of my hobbies is reading.
Tôi thích nghe nhạc.
(s)
I enjoy listening to music.
0 Comments
Top