Dialogue

Vocabulary (Review)

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Điện Biên Phủ
Điện Biên Phủ là thành phố tỉnh lỵ của tỉnh Điện Biên tại Việt Nam.
Thành phố này hầu như chỉ được biết đến vì Trận chiến Điện Biên Phủ, xảy ra trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất.
Thành phố nằm trong Thung lũng Mường Thanh, có hình dạng như một trái tim và nằm ở phía tây của tỉnh Điện Biên.
Điện Biên Phủ có vị trí không xa biên giới Lào là mấy.
Tỉnh Điện Biên được thành lập năm 2004;
trước đó, thành phố Điện Biên Phủ trực thuộc tỉnh Lai Châu.
Điện Biên Phủ có ý nghĩa lớn vì vai trò của thành phố này trong những năm đầu của thập niên 1950.
Trong thời gian này, một chiến dịch buôn bán thuốc phiện lớn có thể khuấy động được hàng tỷ Francs Pháp mỗi năm.
Thêm vào đó, Điện Biên Phủ còn là một nguồn cung cấp gạo chính cho Việt Minh, một tổ chức độc lập đồng minh.
Sự kiện tranh cãi đặt Điện Biên Phủ lên bản đồ bắt đầu vào năm 1953 khi lực lượng Liên quân Pháp củng cố khu vực bằng chiến dịch hàng không lớn nhất trong cuộc Chiến tranh Đông Dương lần một.
Chiến dịch có mục đích là để cắt đường tiếp tế hậu cần cho Việt Minh và tạo dựng tình huống dụ quân đồng minh ra ngoài.
Năm sau đó là một năm đỉnh điểm của lịch sử Việt Nam.
Trận chiến Điện Biên Phủ kéo dài từ tháng 3 đến tháng 5 năm 1954.
Kết quả là một thất bại hoàn toàn cho Việt Minh, sau đó, Việt Nam đã bị chia cắt làm đôi, miền bắc có được độc lập và miền nam vẫn là một thuộc địa của Pháp.

Comments

Hide