Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ngày giỗ Hai Bà Trưng
Ngày giỗ Hai Bà Trưng là một ngày lễ tại Việt Nam để tưởng nhớ công lao của hai chị em họ Trưng.
Ngày lễ thường được tổ chức vào tháng 3 theo lịch tuần trăng (âm lịch).
Hai Bà Trưng đã sống cách đây rất nhiều thế kỷ và đã có công lãnh đạo cuộc khởi nghĩa chống Trung Quốc, tại thời điểm đó đang chiếm đóng Việt Nam.
Ngày giỗ Hai Bà Trưng không phải là một ngày lễ quốc gia của Việt Nam, đồng nghĩa với việc đây không phải là một ngày nghỉ lễ của người lao động.
Hai Bà Trưng được công nhận là anh hùng dân tộc của người Việt.
Cha của họ là một vị lạc tướng, nên họ rất giỏi võ thuật.
Trung Quốc đã sáp nhập Việt Nam từ khoảng năm 111 Trước Công Nguyên.
Vào thời của Hai Bà Trưng, Việt Nam đã phải chịu hơn 100 năm ách thống trị của Trung Quốc.
Một bà đã cưới Thi Sách, huyện lệnh huyện Mê Linh.
Khi Thi Sách có chủ trương chống đối chính sách đồng hoá người Việt vào văn hoá Trung Quốc, người Trung Quốc đã xử tử ông. Vợ ông cùng em gái của bà đã nổi binh chống lại Trung Quốc.
Hai Bà Trưng đã thành công trong việc đánh đuổi quân đội Trung Quốc khỏi làng của họ và từng bước xây dựng một đội quân của riêng họ, theo truyền thuyết gồm chủ yếu là nữ giới.
Chỉ trong một vài tháng đạo quân của hai Bà đã đánh chiếm được hơn 60 thành luỹ từ tay quân Trung Quốc và giải phóng đất nước của họ.
Hai Bà Trưng lên ngôi vương và tiếp tục đẩy lùi các cuộc xâm lăng của Trung Quốc trong hai năm.
Cuối cùng, Hai Bà Trưng đã bị đánh bại bởi quân Trung Quốc, hai Bà đã tự trầm vào năm 43 Sau Công Nguyên.
Các tướng lĩnh của họ tiếp tục chiến đấu cho đến khi người cuối cùng ngã xuống, một số khác tự kết liễu theo hai Bà.

Comments

Hide