Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Lễ hội Chùa Hương
Lễ hội Chùa Hương là lúc mà rất nhiều người dân Việt Nam tổ chức cuộc hành hương tới Chùa Hương.
Lễ hội kéo dài từ ngày mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.
Trong đó, chính hội diễn ra từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 2 âm lịch.
Lễ hội thường được tổ chức tại ba nơi - Long Vân, Tuyết Sơn và Hương Tích.
Lý do cho các cuộc hành hương đến Chùa Hương tại thời điểm này bao gồm cả tôn giáo lẫn thẩm mỹ.
Các cuộc hành hương tôn giáo rất phổ biến trong truyền thống Phật giáo, cũng như tín ngưỡng vật linh và các hệ thống tín ngưỡng khác phổ biến tại Việt Nam.
Khu vực quanh chùa có rất nhiều cảnh đẹp cùng với một số những chứng cứ khảo cổ mang tầm quan trọng quốc gia.
Chùa Hương thực chất là một quần thể phức tạp gồm những ngôi đền, chùa, đình được xây dựng trong động Hương Tích.
Trung tâm chùa nằm ở Xã Hương Sơn.
Nằm trong xã là Chùa Trong, là trung tâm của cụm đền chùa Chùa Hương.
Chùa nằm trong Động Hương Tích, một pháo đài vĩ đại được tự nhiên khắc ra từ núi đá vôi.
Trong Chùa Hương, du khách sẽ tìm thấy Đền Trình, Chùa Thiên Trù, và Chùa Giải Oan.
Mạng lưới đền chùa ở đây được cho là đã có lịch sử hơn 2.000 năm, mặc dù công trình sớm nhất được dựng lên là một bia đá tại chùa Thiên Trù có từ năm 1686.
Lễ hội được người Việt Nam coi là thời điểm lý tưởng cho tình yêu nảy nở.
Rất nhiều người trẻ tuổi độc thân đã tham gia lễ hội với hi vọng tìm thấy người mình yêu.

Comments

Hide