Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ngày Cách mạng tháng Tám
Ngày Cách mạng tháng Tám là một ngày lễ tại Việt Nam để tưởng nhớ Cách mạng tháng Tám, xảy ra vào tháng 8 năm 1945.
Cuộc khởi nghĩa này là một phần trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Việt Nam sau khi Nhật Bản thua trận vào năm cuối của Chiến tranh Thế giới thứ Hai.
Ngày lễ được tổ chức vào ngày 19 tháng 8 hàng năm.
Đây không phải là một ngày lễ quốc gia của Việt Nam, nghĩa là không phải mọi người lao động đều được nghỉ vào ngày này.
Cách mạng tháng Tám được lãnh đạo bởi Hồ Chí Minh và Việt Minh.
Cuộc cách mạng bao gồm các cuộc biểu tình chống lại chính quyền thực dân Pháp.
Nhật Bản đã chiếm đóng Việt Nam trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai và cầm tù các nhà lãnh đạo Pháp tại Việt Nam trong cuộc chiến.
Khi Nhật Bản đầu hàng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, các quan chức của họ đã bàn giao những toà nhà chính phủ cho những người theo chủ nghĩa dân tộc Việt Nam, giúp họ giành lại quyền kiểm soát đất nước.
Cách mạng tháng Tám là lời đáp trả của người Việt Nam tới Pháp, lúc đó đang tìm cách khôi phục quyền kiểm soát của họ tại quốc gia này.
Hồ Chí Minh đã công bố nền độc lập của Việt Nam với Pháp vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, và quan hệ giữa người Việt và thực dân Pháp ngày càng xấu đi, dẫn đến cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ Nhất.
Mặc dù Việt Nam đã tuyên bố nền độc lập của mình vào ngày đó, cuộc đấu tranh giành độc lập của họ phải kéo dài đến nhiều thập kỷ sau.
Rất nhiều người đã đặt câu hỏi về việc liệu Cách mạng tháng Tám có thật sự là một cuộc cách mạng không, bởi tất cả những thay đổi lớn xảy ra từ các cuộc biểu tình chỉ được thực hiện sau đó rất lâu.
Cuộc cách mạng ban đầu chỉ là biểu tình chống Pháp.
Cuộc đấu tranh sau đó mới thực sự xảy ra trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ Nhất.

Comments

Hide