Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Tết Thanh Minh
Tết Thanh Minh, hay Ngày Viếng Mộ Gia Tiên, được tổ chức hàng năm tại Việt Nam.
Người Việt tưởng nhớ đến tổ tiên của họ vào ngày này, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 3 âm lịch.
Theo lịch phương Tây, ngày này tương ứng với một ngày cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.
Người Việt Nam nhân dịp Tết Thanh Minh để đi viếng mộ của gia đình và người thân đã khuất, sửa sang ngôi mộ cho sạch sẽ và dâng đồ hiến tế, thông thường là thức ăn và hoa.
Họ cũng đốt hương để tưởng nhớ đến tổ tiên.
Trong tiếng Anh, Tết Thanh Minh có nhiều tên gọi, như Ancestors Day (Ngày Cúng Tổ Tiên), Festival for Tending Graves (Lễ Tảo Mộ), Pure Brightness Festival (Lễ Thanh Minh), Tomb Sweeping Day (Ngày Lau Dọn Mộ).
Ngày lễ này có nguồn gốc từ văn hoá Trung Quốc và được gọi với cái tên Qingming Festival (Tết Thanh Minh).
Trong văn hoá Việt Nam, người ta tin rằng một người vẫn tồn tại sau cái chết dưới dạng các linh hồn.
Thờ cúng tổ tiên là một phần rất quan trọng trong văn hoá Việt Nam, và hầu hết mọi người Việt đều có đặt bàn thờ tổ tiên trong nhà của họ.
Người Việt xưa không tổ chức sinh nhật cho đến khi họ chịu ảnh hưởng nhiều từ văn hoá phương Tây.
Thay vào đó, họ tưởng nhớ ngày chết của gia đình và người thân.
Họ thường tổ chức cỗ vào những ngày này và dâng một mâm lên bàn thờ tổ tiên để hiến tế.
Thông thường, một bàn thờ có ảnh và tên của người tổ tiên mà họ đang tưởng nhớ đến.
Khi người Việt cần sự dẫn dắt trong các quyết định quan trọng, họ thường dâng hiến thức ăn đến tổ tiên của mình và cầu sự chỉ dẫn.

Comments

Hide