Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Ngày Quốc Khánh Việt Nam
Ngày Quốc Khánh Việt Nam được tổ chức vào ngày 2 tháng 9 hàng năm.
Ngày lễ này đánh dấu sự kiện Việt Nam chính thức trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1945.
Hồ Chí Minh được ghi nhận là người đã công bố nền độc lập của Việt Nam và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.
Ông là lãnh tụ của Mặt trận Việt Minh, được lãnh đạo bởi Đảng Cộng sản.
Hồ Chí Minh đã thuyết phục Hoàng Đế Bảo Đại thoái vị ngai vàng để xây dựng một quốc gia mới, sau đó tuyên ngôn độc lập của Việt Nam đã được viết.
Tại thời điểm đó, Việt Nam tuyên bố độc lập khỏi Pháp, nhưng nước Pháp lại không muốn từ bỏ quyền kiểm soát tại khu vực này một cách dễ dàng như vậy.
Không lâu sau khi nền độc lập được công bố, Hồ Chí Minh và lãnh đạo của khoảng 200.000 quân Quốc Dân Đảng Trung Quốc đã thoả thuận thành lập một chính quyền liên minh thay vì một chính phủ cộng sản hoàn toàn như dự kiến.
Chỉ một vài tháng sau đó, một thoả thuận mới đã được ký kết với Pháp công nhận Việt Nam là một bang tự trị trong Liên Hiệp Pháp.
Thoả thuận đó được lập với mục đích đánh đuổi quân Trung Quốc ra khỏi Việt Nam, và nó đã làm được điều đó, mặc dù ngay sau đó Việt Nam lại tiếp tục chiến đấu chống quân đội Pháp.
Lễ kỷ niệm Quốc Khánh tại Việt Nam thường khá lặng yên, với tâm điểm đặt lên nền độc lập của quốc gia.
Dễ thấy hình ảnh lá cờ Việt Nam tung bay khắp nơi, và còn rất nhiều buổi lễ khác được tổ chức trên đường phố.
Ngoài ra chính phủ Việt Nam còn tổ chức bắn pháo hoa tại các thành phố lớn, và diễu hành tại Quảng trường Ba Đình.
Ảnh Hồ Chí Minh cũng được treo ở khắp nơi để tưởng nhớ những công lao của ông tới đất nước.

Comments

Hide