Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook

Vietnamese Core 100 Word List

102 Words
difficult
khó (adj)
difficult
Tiếng Anh thì khó.
English is difficult.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
easy
dễ (adj)
easy
bad
xấu (adj)
bad
Người đàn ông xấu tính.
The man is bad.
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
near
gần (adj)
near
Tôi sống gần trường đại học.
I live near the university.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Nice to meet you.
Rất vui được gặp bạn.
Nice to meet you.
Hello.
Xin chào!
Hello.
Good morning.
Xin chào!
Good morning.
Good afternoon.
Xin chào!
Good afternoon.
Good evening.
Xin chào!
Good evening.
Good night.
Chúc ngủ ngon!
Good night.
How are you?
Bạn có khỏe không?
How are you?
Thank you!
Cảm ơn.
Thank you!
cảm ơn bạn, nhưng
thank you, but
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
No.
Không.
No.
Delicious!
Ngon tuyệt!
Delicious!
I'm...(____).
Tôi là....
I'm...(____).
Goodbye.
Tạm biệt!
Goodbye.
Yes.
Vâng.
Yes.
Monday
thứ Hai (n)
Monday
Tuần làm việc bắt đầu vào thứ Hai.
The workweek starts on Monday.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Tuesday
thứ Ba
Tuesday
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu là ngày trong tuần.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Wednesday
thứ Tư (n)
Wednesday
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu là ngày trong tuần.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Thursday
thứ Năm (n)
Thursday
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu là ngày trong tuần.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Friday
thứ Sáu (n)
Friday
Thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu là ngày trong tuần.
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday are weekdays.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
Saturday
thứ Bảy (n)
Saturday
không có kế hoạch gì cho thứ Bảy
no plans for Saturday
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
Sunday
Chủ Nhật (n)
Sunday
chủ nhật ngày mười bảy
Sunday the 17th
Hide 5 More ExamplesHide 6 More Examples
May
tháng Năm (n)
May
hoa tháng Năm
May flowers
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples