Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Vernal Equinox Day

Vernal Equinox Day

Những từ cho ngày đầu tiên của mùa xuân
16 Words 3 Comments
happy
hạnh phúc (adj)
happy
Một cặp đôi hạnh phúc đang ôm nhau trên bãi biển.
The happy couple is hugging on the beach.
Hide 4 More ExamplesHide 5 More Examples
leaf
(n)
leaf
đom đóm trên lá
firefly on a leaf
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
bloom
nở (v)
bloom
Hoa tulip đang nở.
The tulips have bloomed.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
tree
cây (n)
tree
spring
mùa xuân (n)
spring
hoa cỏ mùa xuân
spring flowers
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
rain
mưa (v)
rain
cloud
mây (n)
cloud
mây mịn như bông
fluffy cloud
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
sun
mặt trời (n)
sun
mặt trời giữa ngày
midday sun
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
rain
mưa (n)
rain
Mưa đang rơi trên đường phố.
The rain is falling on the street.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
sunny
nắng (adj)
sunny
Thời tiết hôm nay nắng thỉnh thoảng có mây.
Today's weather is sunny with occasional clouds.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
grass
cỏ (n)
grass
con thỏ trắng trong bụi cỏ xanh
white rabbit in the green grass
Hide 3 More ExamplesHide 4 More Examples
rainy
mưa (v)
rainy
Tôi phải phát báo vào cả những ngày mưa gió.
I have to deliver newspapers on rainy days and windy days.
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
windy
nhiều gió
windy
Ngày mai trời sẽ lạnh và nhiều gió, vì thế hãy choàng khăn nhé.
Tomorrow will be cold and windy, so wear a scarf.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
March
tháng Ba (n)
March
Tháng Ba đánh dấu sự khởi đầu của mùa xuân ở bắc bán cầu và mùa thu ở nam bán cầu.
March marks the start of Spring in the northen hemisphere and fall in the southern hemisphere.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
be born
được sinh ra
be born
Tôi được sinh ra vào năm một nghìn chín trăm tám mươi.
I was born in 1980.
Hide 0 More ExamplesHide 1 More Example
picnic
picnic (n)
picnic
None of our words match your filter
3 Comments
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.comVerified
Friday at 2:53 pm
Pinned Comment
Your comment is awaiting moderation.

Hey Listeners! What word would you add to this list? Be sure to leave a comment below!

VietnamesePod101.comVerified
Tuesday at 9:45 pm
Your comment is awaiting moderation.

Chào bạn Michael Thorsteinson,


Cảm ơn bạn đã bình luận. Thank you for your comment.

You nearly got the sentence written correctly. You can say: "những bài học thêm tốt" for "the good bonus lessons". Because "tiền thưởng" is a noun - means "bonus" but just when you want to talk about money. In this case, bonus means "additional" or "extra" so we use "thêm".

Let's keep on practicing Vietnamese together!

Rất vui vì bạn thích bài học của chúng tôi! We are very happy to hear that you enjoy our lessons.


Chào bạn.

Huyền

Team VietnamesePod101.com

Michael Thorsteinson
Tuesday at 1:50 am
Your comment is awaiting moderation.

Thank you for all the good bonus lessons! I really enjoy them.

Cảm ơn vì tất cả bài học tốt và tiền thưởng! Tôi thích nó lắm.