Start Learning Vietnamese in the next 30 Seconds with
a Free Lifetime Account

Or sign up using Facebook
Vocabulary Lists Words and Phrases to Wake You Up for International Coffee Day

Words and Phrases to Wake You Up for International Coffee Day

Từ và cụm từ đánh thức bạn cho ngày Quốc tế Cà-phê
20 Words 1 Comment
bitter
đắng (adj)
bitter
một loại rau xanh có vị đắng
a bitter green vegetable
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
headache
đau đầu
headache
Tôi bị đau đầu.
I have a headache.
Hide 2 More ExamplesHide 3 More Examples
temperature
nhiệt độ (n)
temperature
nhiệt độ trên nhiệt biểu
temperature on a thermometer
Hide 1 More ExampleHide 2 More Examples
caffeine
cà-phê-in (n)
caffeine
coffee bean
hạt cà phê (n)
coffee bean
I can't start my day without a cup of coffee.
Tôi không thể bắt đầu một ngày của tôi mà không có một tách cà phê.
I can't start my day without a cup of coffee.
instant coffee
cà phê hòa tan (n)
instant coffee
cappuccino
cà phê ca-pu-chi-nô (n)
cappuccino
espresso
cà phê espresso (n)
espresso
latte
cà phê latte (n)
latte
black coffee
cà phê đen (n)
black coffee
My cup has too much foam in it.
Ly của tôi có quá nhiều bọt trong đó.
My cup has too much foam in it.
coffee break
giờ nghỉ để uống cà phê
coffee break
coffee run
chạy đi mua cà phê
coffee run
blood pressure
huyết áp (n)
blood pressure
I broke my favorite mug.
Tôi đã làm vỡ chiếc cốc yêu thích của tôi.
I broke my favorite mug.
This is my favorite cafe.
Đây là quán cà phê yêu thích của tôi.
This is my favorite cafe.
vending machine
máy bán hàng tự động (n)
vending machine
I love the smell of coffee in the morning.
Tôi thích mùi của cà phê vào buổi sáng.
I love the smell of coffee in the morning.
I only buy fair trade coffee.
Tôi chỉ mua cà phê có dãn nhãn fairtrade.
I only buy fair trade coffee.
None of our words match your filter
1 Comment
Please to leave a comment.
😄 😞 😳 😁 😒 😎 😠 😆 😅 😜 😉 😭 😇 😴 😮 😈 ❤️️ 👍

VietnamesePod101.comVerified
Thursday at 4:00 am
Your comment is awaiting moderation.

Hi listeners! What words would you add to this list? Let us know!