Dialogue

Vocabulary

Learn New Words FAST with this Lesson’s Vocab Review List

Get this lesson’s key vocab, their translations and pronunciations. Sign up for your Free Lifetime Account Now and get 7 Days of Premium Access including this feature.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Notes

Unlock In-Depth Explanations & Exclusive Takeaways with Printable Lesson Notes

Unlock Lesson Notes and Transcripts for every single lesson. Sign Up for a Free Lifetime Account and Get 7 Days of Premium Access.

Or sign up using Facebook
Already a Member?

Lesson Transcript

Hàn Mặc Tử
Hàn Mặc Tử, nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam sinh năm 1912 tại Làng Lệ Mỹ thuộc Tỉnh Quảng Bình.
Tên khai sinh của ông là Nguyễn Trọng Trí, ông sử dụng rất nhiều bút danh để viết thơ như Lệ Thanh, Phong Trần và Minh Duệ.
Bút danh được ông chọn sử dụng sau này trong sự nghiệp là Hàn Mặc Tử, và ngày nay các tác phẩm của ông vẫn được xuất bản dưới cái tên đó.
Hàn Mặc Tử sinh ra trong một gia đình nghèo, cha của ông qua đời khi ông còn rất trẻ.
Tuy phải chịu nhiều thách thức như vậy, tài làm thơ của ông đã sớm xuất hiện khi ông chỉ là một đứa trẻ.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của ông, ông đã có lần được gặp Phan Bội Châu, người được nhiều người ghi nhận là một trong những nhà khai sáng của chủ nghĩa dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 và là nhà sáng lập Hội Duy Tân.
Cuộc gặp gỡ định mệnh này có kết quả là những bài thơ của ông được Phan Bội Châu khen ngợi hết lời, và ông đã trở nên nổi tiếng khi còn rất trẻ.
Rất nhiều các bài thơ sáng tác bởi Hàn Mặc Tử đều được viết cho phụ nữ - cả có thực lẫn hư cấu.
Người Việt Nam phần lớn đều biết đến ông như một nhà thơ trữ tình, mặc dù ông cũng viết rất nhiều các bài thơ dân dã.
Các tác phẩm đầu tiên của ông được khen ngợi vì thể thơ và giọng văn hoàn hảo của chúng, tuy rằng các tập thơ sau này của ông có thể hiện ảnh hưởng của Chủ nghĩa Tượng trưng Pháp.
Nhà thơ Hàn Mặc Tử phải chống chọi với bệnh phong trong ba năm trước khi ông gục ngã lần cuối cùng vào năm 1940 ở tuổi 28.

Comments

Hide